انتخابات

ریاست انجمن دوره سوم مشخص شد

/post-174
تاریخ: 4 اسفند 1400

برنامه زمان بندی انتخابات

/post-170
ساعت برگزاری: 14

راهنمای شرکت در انتخابات

/post-168
تاریخ انتخابات: 5 بهمن

اعلام کاندیداتوری

/post-165
زمان ارسال تا تاریخ 3 بهمن ماه

برگزاری انتخابات استان گیلان

/post-163
تاریخ: 15 دی ماه 1400