جلسه تودیع و تکریم و انتخابات داخلی در روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04 در پژوهشگاه تربیت بدنی به صورت حضوری و در نرم افزار اداب کانکت به صورت مجازی، برگزار و نتایج به شرح ذیل می باشد:

دکتر علی یلفانی، ریاست انجمن

دکتر منصور صاحب الزمانی، نایب رئیس انجمن

دکتر محمدحسین ناصرملی، دبیر اجرایی

دکتر غلامعلی قاسمی، مسئول امور مالی و خزانه دار

دکتر حامد عباسی، عضو

دکتر مینا حقیقی، عضو

دکتر محمد رحیمی، عضو 


حاضرین در جلسه:

دکتر محمدحسین علیزاده، ریاست اسبق انجمن

دکتر حسن دانشمندی، نایب رئیس اسبق انجمن

دکتر علی یلفانی، ریاست انجمن

دکتر منصور صاحب الزمانی، نایب رئیس انجمن

دکتر محمدحسین ناصرملی، دبیر اجرایی

دکتر غلامعلی قاسمی، مسئول امور مالی و خزانه دار

دکتر حامد عباسی، عضو

دکتر مینا حقیقی، عضو

دکتر محمد رحیمی، عضو 

دکتر بهناز گنجی نمین، بازرس انجمن

خانم حاجی احمدی، کارشناس سایت و مسئول روابط عمومی