زمانمحتوای برنامه مجمع عمومیردیف
۱ دقیقهقرآن ۱
۱ دقیقهسرود۲
۷ دقیقهخیرمقدم به اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی توسط ریاست   انجمن آقای دکتر محمد حسین علیزاده ۳
۲۰ دقیقهارائه   گزارش عملکرد انجمن توسط دبیر انجمن آقای دکتر هوانلو ۴
۲۰ دقیقهارائه گزارش مالی انجمن توسط خزانه دار انجمن ، آقای   دکتر ناصر ملی۵
۱۵ دقیقهارائه   گزارش بازرس انجمن دکتر سیدی۶
۱۵ دقیقهارائه توضحیات در خصوص نحوه رای گیری و اعلام نفرات   کاندید برای هیات مدیره جدید۶
15 دقیقه رای گیری ۷
۳۰ دقیقهقرائت آراء و اعلام نتایج نهایی با نظارت آقای دکتر   دانشمندی مدیر جلسه۸