همدان

توانبخشی و پیش توانبخشی نوین در آسیب های ورزشی

/pre-rehabilitation
برگزار کننده: نمایندگی غرب کشور

کارگاه آزمون های غربالگری میدانی در شناسایی ریسک فاکتورهای قابل اصلاح آسیب ACL

/acl-3
برگزار کننده: انجمن نمایندگی غرب کشور با ریاست دکتر علی یلفانی

امضا تفاهم نامه همکاری با نشریه پژوهش در توان بخشی

/hamedan
تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه بوعلی سینا به عنوان صاحب امتیاز نشریه پژوهش در توان بخشی و انجمن