تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه بوعلی سینا به عنوان صاحب امتیاز نشریه پژوهش در توان بخشی ورزشی به نشانی: همدان، چهارباغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی، معاونت پژوهشی، دفتر نشریات علمی - پژوهشی و تلفن 28138381190 به نمایندگی آقای دکتر علی یلفانی (سردبیر نشریه)و انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی به نشانی: تهران، خ کریم خان زند، تقاطع عضدی - کریم خان، ساختمان علامه طباطبایی، دفتر انجمن آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ایران تلفن: 20109920911 به نمایندگی آقای دکتر محمد حسین علیزاده (رئیس انجمن)در تاریخ 99/11/14 به منظور همکاری در انتشار نشریه علمی بر اساس آیین نامه اعتبار نشریات علمی کشور 02682 98/2/9 اعلام مینماید.

متن تفاهم نامه

تفاهم نامه توان بخشی.pdf