برگزار کننده:

 نمایندگی انجمن در غرب کشور

مدرس:

دکتر مجید خاتونی

زمان:

سه شنبه 10-12