برگزار کننده:

نمایندگی غرب کشور

هزینه دوره:

۵۰ هزار تومان برای عموم 

۳۰ هزار تومان برای اعضای انجمن