در این جلسه که با حضور بیش از 30 نفر از اعضا نمایندگی ها و هیئت مدیره مرکزی تشکیل شد، نمایندگی های استانی برنامه های عملیاتی خود در سال 98 را ارائه کردند. 

شایان ذکر است کلیه نمایندگی ها از تلاش و برنامه ریزی در جهت توسعه و کسب اهداف عالی انجمن و برگزاری دوره های آموزشی مختلف و تعامل با نهادهای دولتی و غیردولتی جهت شناسایی هرچه بیشتر این انجمن و ظرفیت های آن در جامعه خبر دادند. 

در پایان نیز آقای دکتر علیزاده ریاست انجمن ضمن تشکر از حضور اعضا در جلسه به حمع بندی از مصوبات و ارائه خطی مشی های انجمن پرداختند.