با سلام

با کمال تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوار آقای دکتر مجتبی ابراهیمی ورکیانی را به اطلاع رسانده و برای این پدر عزیز آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو میکنیم.

یا حق