ممتاز و نمونه شدن در یکسال است و ماندگار شدن برای یک عمر

سلام بر معلم و استادی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار

اساتید و معلمان عزیز روزتان مبارک که جهانی از نورتان مبارک گشته است