توانبخشی

برگزاری دوره توانبخشی ورزش در معلولین جسمی حرکتی

/post-156
برگزارکننده: نمایندگی استان اصفهان

اولین دوره توانبخشی ورزش در معلولین جسمی حرکتی

/post-148
برای نخستین بار پس از بیماری کرونا به صورت حضوری

توانبخشی و پیش توانبخشی نوین در آسیب های ورزشی

/pre-rehabilitation
برگزار کننده: نمایندگی غرب کشور

کارگاه آنلاین آسیب های زانو

/esfahan
برگزار کننده: انجمن نمایندگی استان اصفهان

کارگاه پیشگیری و بازتوانی آسیب های مچ پا

/ankle
ankle injury prevention and rehabilitation workshop