گزارش جلسه مشترک فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران با انجمن علمی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در محل فدراسیون پزشکی با حضور دکتر نوروزی ریاست فدراسیون، دکتر اردیبهشت دبیر فدراسیون ، دکتر علیزاده رئیس انجمن ، دکتر هوانلو دبیر انجمن و دکتر ناصرملی خزانه دار انجمن در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۹ برگزار گردید .
اهم موارد مطرح شده در جلسه :
۱. درخواست انجمن از فدراسیون در خصوص پیشنهاد فعال کردن مجدد صدور مجوز مراکز حرکات اصلاحی توسط فدراسیون
۲. بحث و تبادل نظر پیرامون پیشنهادات انجمن در خصوص مفاد دستورالعمل صدور مجوز  مراکز حرکات اصلاحی
۳. تبادل نظر در خصوص تغییرات مفاد دستورالعمل صدور مجوز فنی
۴. تاکید بر همکاری مشترک و قوی بین فدراسیون و انجمن بر اساس تفاهمات منعقده و نظارت بر حسن عملکرد فعالیتهای حرفه ای پس از اخذ مجوز فنی بر اساس اخذ مجوز کمیسیون ماده ۵ جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی
۵. تاکید بر مشارکت علمی- آموزشی انجمن با فدراسیون .
در پایان مقرر گردید با پیگیری آقای دکتر اردیبهشت دبیر محترم فدراسیون پس از کارشناسی نهایی دستورالعمل و سایر موارد طرح شده ، روند نهایی صدور مجوز فنی را پس از تایید مراجع ذیصلاح به استان های کشور ابلاغ نمایند .