در روز سوم از همایش رویکرد پزشکی ورزشی در بدنسازی در هتل المپیک تهران، جناب آقای دکتر نوروزی از غرفه انجمن بازدید و تقدیرنامه بابت برپایی غرفه انجمن در این همایش را به این انجمن اعطا نمودند.