اولین جلسه انجمن آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ایران در روز شنبه مورخ 97/8/12 ساعت 16 در محل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل گردید. در این جلسه که با محور تعیین رئیس، نائب رئیس و دبیر و خزانه دار برگزار شد طی رای گیری از حاضرین در جلسه این امر تحقق یافت.

در پایان اعضا به شرح زیر انتخاب شدند. 

دکتر محمد حسین علیزاده  بعنوان رئیس، دکتر حسن دانشمندی بعنوان نائب رئیس، دکتر فریبرز هوانلو  بعنوان دبیر و دکتر محمد حسسین ناصر ملی بعنوان خزانه دار انتخاب شدند.