لنجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در جلسه مورخ 29 آذر ماه نشستی با حضور تمامی نمایندگان استانی برگزار نمود. در این جلسه که با محوریت ارائه تقویم آموزشی و اجرائی سال 97 نمایندگی ها برگزار شد، روئسای هر نمایندگی به ارائه اقدامات برنامه ریزی شده در سال 97 پرداختند. 

این جلسه با خیرمقدم رئیس انجمن آقای دکتر دانشمندی آغاز شد. سپس با سخنرانی دبیر انجمن ادامه یافت و در ادامه نمایندگی های مختلف استانی برنامه های خود در سال 97 را ارائه کردند.