انتخابات نمایندگی انجمن علمی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در استان تهران روز شنبه مورخ 29 مهر 96 با حضور دکتر علیزاده نایب رئیس انجمن مرکزی، دکتر هوانلو دبیر انجمن و آقای ابراهیمی از اعضای انجمن مرکزی و دیگر کاندیداها و دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این انتخابات آقای دکتر قیطاسی بعنوان رئیس ، دکتر طباطبائی دبیر و آقای ابراهیمی بعنوان خزانه دار و آقایان دکتر عباسی و دکتر سیدی بعنوان عضو نمایندگی استان تهران انتخاب شدند.