کارگاه مدل کنزیوپاتولوژیک سیستم حرکت انسان بر اساس رویکردهای ساختاری و عملکردی با مدرسی آقای دکتر ناصر محمد رحیمی زیر نظر انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی خراسان رضوی در روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۸ برگزار گردید و تا ساعت ۱۴ ادامه یافت. همه شرکت کنندگان در این کارگاه از رضایت کاملی از برگزاری این کارگاه داشتند. این کارگاه در جهت بهبود و ارتقای علمی دانشجویان و فارغ التحصیلان آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی برگزار گردید.