زمان برگزاری:

تابستان 1402

مدرسین:

 • پروفوسور محمدحسین علیزاده
 • پروفسور رضا رجبی
 • پروفسور منصور صاحب الزمانی
 • پروفسور حسن دانشمندی
 • دکتر مهدی قیطاسی
 • دکتر محمد بیات ترک
 • دکتر مجتبی ابراهیمی ورکیانی
 • دکتر رضا سیدی
 • دکتر بهناز گنجی
 • دکتر محمدحسین ناصرملی
 • دکتر سپیده لطیفی
 • دکتر حامد موسوی
 • دکتر محمد کریمی زاده
 • دکتر هومن مینونژاد
 • دکتر محمد حسینی
 • دکتر فریبرز هوانلو
 • دکتر اسماعیل مظفری پور
 • دکتر نرگس تقی زاده

عناوین جلسات علمی:

عناوین جلسات تئوری:


ثبت نام از طریق:

خانم افشار 09120035650