تبریک سال نو توسط جناب آقای دکتر علی یلفانی، ریاست محترم انجمن
تبریک سال نو توسط جناب آقای دکتر ناصرملی، دبیر اجرایی انجمنتبریک سال نو توسط خانم دکتر حقیقی، مسئول کمیته بین المللتبریک سال نو توسط خانم دکتر گنجی، بازرس انجمن