روزهای هفته پژوهش و فناوری:

روز
تاریخ
مناسبت
پیشنهاد عنوان روز
شنبه
20 آذر
-
پژوهش و فناوری، مدرسه و دانشگاه
یکشنبه
21 آذر
-
پژوهش‌ و فناوری، ‌توسعه مرجعیت و دیپلماسی علمی
دوشنبه
22 آذر
-
پژوهش ‌و فناوری، پشتیبانی و ‌مانع‌زدایی‌ از تولید
سه شنبه
23 آذر
-
پژوهش‌، فناوری ‌و اثربخشی اجتماعی
چهارشنبه
24 آذر
-
پژوهش‌، و فناوری: ‌علوم ‌انسانی ‌و علوم ‌پایه
پنج شنبه
25 آذر
روز پژوهش
بزرگداشت پژوهشگران و فناوران