جناب آقای دکتر منصور صاحب الزمانی


سوگ فقدان برادر صبری الهی را می طلبد

ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید