پوستر کامل همایش به همراه تاریخ های تغییر داده شده