انتخابات نمایندگی انجمن علمی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در استان آذربایجان غربی، روز چهارشنبه مورخ 26 مهر 96 همزمان با روز ملی تربیت بدنی و ورزش، با حضور دکتر دانشمندی رئیس انجمن مرکزی، آقای ابراهیمی از اعضای انجمن مرکزی، خانم دکتر محمدی و آقای دکتر خدایی ( اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه) به عنوان ناظر و جمعی از اعضای پیوسته و وابسته انجمن برگزار گردید.

از بین چهار نفر کاندیدا، دکتر نرمین غنی زاده، دکتر توفیق آقانیا و دکتر محمد علی نسب به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند و طی جلسه ای که بعد از اتمام فرآیند انتخابات با حضور دکتر دانشمندی صورت گرفت، دکتر غنی زاده به عنوان رئیس انجمن، دکتر آقانیا به عنوان خزانه دار و دکتر محمدعلی نسب به عنوان دبیر انجمن انتخاب شدند.