نتخابات نمایندگی انجمن در استان خراسان رضوی برگزار شد. در این جلسه که با حضور 22 نفر دانشجویان  و فارغ التحصیلان آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی واجد شرایط برگزار شد آقای دکتر هاشمی جواهری، خانم دکتر ناهید خوش رفتار، دکتر احمد ابراهیمی عطری، دکتر محمدرضا محمدی و سرکار خانم مهتاب سرتیپ زاده بعنوان اعضای نمایندگی استان خراسان رضوی انتخاب شدند.

 در ادامه در جلسه جداگانه با حضور آقای دکتر دانشمندی رای گیری از اعضا جهت انتخاب رئیس، دبیر و خزانه دار برگزار شد که در نهایت دکتر هاشمی بعنوان رئیس، دکتر خوش رفتار بعنوان دبیر و خانم سرتیپ زاده بعنوان خزانه دار این نمایندگی انتخاب شدند.