جلسه انتخابات هیات مدیره انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی غرب کشور متشکل از دانشگاههای بوعلی سینا همدان رازی کرمانشاه و دانشگاه اراک در محل دانشکده تربیت بدنی در روز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۷ با حضور نماینده انجمن مرکزی جناب آقای دکتر هوانلو برگزار گردید.

در این جلسه که دانشجویان دانشگاه های مذکور در حوزه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی حضور داشتند رای گیری صورت گرفت و در پایان از مجموع 27 نفر رای دهنده آقای دکتر علی یلفانی از دانشگاه بوعلی سینا ب، خانم دکتر فرزانه گندمی از دانشگاه رازی کرمانشاه ، خانم دکتر فرزانه ساکی از دانشگاه بوعلی سینا ، خانم دکتر زهرا رئیسی از دانشگاه اراک و آقای دکتر گلپایگانی از دانشگاه اراک بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. همچنین در ادامه با توجه به انتخابات انجام شده آقای دکتر علی یلفانی بعنوان رئیس انمایندگی غرب کشور، سرکار خانم دکتر ساکی بعنوان دبیر و سرکار خانم دکتر رئیسی بعنوان خزانه دار تعیین گردیدند.