مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                farzaneh gandomi

ایمیل شخصی:                   gandomi777@gmail.com


مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع کارشناسی:            کرمانشاه

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد:     کرمانشاه

دانشگاه مقطع دکتری: بوعلی        سینا