سمت: دبیر انجمن استان همدان


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                                               farzaneh saki

ایمیل دانشگاهی:                                                   f_saki@basu.ac.ir

ایمیل شخصی:                                            f.sport2008@gmail.com


مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع کارشناسی:                 گیلان

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد:          گیلان

دانشگاه مقطع دکتری:                     تهران

مرتبه علمی:                                  استادیار

میزان سابقه:                                 6 سال


زمینه­ های مورد علاقه تحقیقاتی:

  • اسپرین مچ پا
  • کشیدگی یا پارگی ACL


خلاصه ای از آخرین و مهم ترین فعالیت های پژوهشی

  • Saki F, Madhosh M, Sedaghati P. The Effect of Selective Plyometric Training on the Lower Extremity Functional Performance Indexes of Female Athletes With Dynamic Knee Valgus. Physical treatment. 2019; 9 (1):31-38
  • Saki. F. Functional Movement Screen in Elite Boy Basketball Players: A Reliability Study. Physical treatment, 2017. 6(4): 211-216.
  • فرزانه رمضانی، فرزانه ساکی. فعالیت الکترومایوگرافی عضالت اطراف زانو طی فرود تکپا در زنان ورزشکار با و بدون والگوس پویای زانو. فصلنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی. پذیرش نهایی.
  • فرزانه رمضانی، فرزانه ساکی، بهداد تحیری. تأثیر تمرینات پالیومتریک بر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت ابداکتور و اداکتور هیپ در زنان دارای نقص غلبه لیگامانی :کار آزمایی بالینی تصادفی کنترلشده. فصلنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی. پذیرش نهایی.
  • ساکی فرزانه، رمضانی فرزانه. مقایسه دامنه حرکتی و قدرت عضالت هیپ در زنان ورزشکار دارای والگوس داینامیک زانو با همتایان سالم .مجله پزشکی بالینی ابنسینا. )۹۸۱۱ .)دوره 7۱ شماره 7 ،۹11-۹1۱.
  • پریسا صداقتی، بهار محمدی، فرزانه ساکی. تأثیر تمرینات مبتنی بر رویکردهای نوین اصالحی بر وضعیت پاسچر و عملکرد ستون فقرات زنان سالمند شهرستان پاوه: یک کار آزمایی بالینی تصادفی شده .مجله دانشگاه علوم پزشکی .۹۳7-۹۶۱ .۱ شماره ۹۳ دوره(. ۹۸۱۳( .رفسنجان
  • فرزانه ساکی، مریم مدهوش. تأثیر هشت هفته تمرینات پالیومتریک بر قدرت عضالت هیپ در زنان ورزشکار دارای والگوس داینامیک زانو. پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی. دوره ۹۱ .شماره 7۶ بهار و تابستان )۹۸۱۳ .) .۹۶۱-۹۱۱