دو فایل اکسل قرار داده شده شامل كتب تخصصي در حيطه علوم ورزشي از ان جمله رشته آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي و توانبخشي است.


کتب با تخفیف 70الی 80 درصد.xls

نمایشگاه مجازی.xls