نوروفیدبک(الکتروفانسوگرافیEEG)یا نوروتراپی یکی از جدیدترین روش های درمانی غیر تهاجمی و نوع متفاوتی از اشکال بیوفیدبک است که با گسترش فناوری امروزه جایگاه ویژه ای را در عرصه توانبخشی و علوم اعصاب به خود اختصاص داده است. بطور کلی، نوروفیدبک روشی برای تعیین کمیت و ارتقای میزان فعالیت الکتریکی مغز است که به شکل امواج مغزی قابل تشخیص می باشد. در جلسات درمانی نوروفیدبک الکترودهایی بر روی مناطق مشخصی از پوست سر بیمار قرار داده شده و میزان فعالیت امواج مغزی در قالب امواج مغزی آلفا، بتا، تتا، گاما به فرد ارائه می شود. همچنین بایدخاطرنشان کرد که این روش درمانی با اعمال ولتاژ یا جریان الکتریکی به مغز همراه نیست، بنابراین این رویکرد نورولوژیکی کاملا غیر تهاجمی است. این رویکرد درمانی قدرتمند و بر پایه تنظیم عملکرد بهینه مغز، با بیش از 30 سال موفقیت در زمینه های مختلف کاربرد قابل توجهی داشته است. در همین راستا، امروزه این روش درمانی با تمرکز بر جنبه عصبی - شناختی در توانبخشی بسیاری از بیماری های مربوط به سیستم عصبی مرکزی و درد مزمن کاربرد قابل توجهی داشته است؛ بطوری که با تغییر به سمت وضعیت ذهنی مناسب تر و پایدارتر، یک وضعیت مطلوب جامع نورولوژیکی سایکولوژیکی فیزیکی را برای بیماران در شرایط متعدد به ارمغان آورده است.

تاریخ برگزاری کارگاه: 1400/02/12

ساعت: 12-16

سه نمونه از مقالات چاپ شده مدرس در این زمینه

مقاله مجله صدرا.pdf

جهرم.pdf

توانبخشی شیراز.pdf