ACL

برگزاری وبینار آسیب های ACL، پیشگیری، جراحی و بازگشت به ورزش

/dr-mehranmahsan
برگزار کننده: نمایندگی استان اصفهان

ویدیو کارگاه شناسایی ورزشکار در معرض آسیب لیگامنت ACL

/dr-sahebazamani-2
مدرس دوره: دکتر منصور صاحب الزمانی

کارگاه آزمون های غربالگری میدانی در شناسایی ریسک فاکتورهای قابل اصلاح آسیب ACL

/acl-3
برگزار کننده: انجمن نمایندگی غرب کشور با ریاست دکتر علی یلفانی

کارگاه جامع پیشگیری و بازتوانی آسیب های ACL در ورزش

/acl-2
مدرسان دکتر مصطفی زارعی، دکتر علیرضا شهاب، رضا نظیری