کارگاه

کارگاه آموزش کابردی تیپینگ

/taping
برگزار کننده: انجمن حرکات اصلاحی نمایندگی غرب کشور

کارگاه جامع پیشگیری و بازتوانی آسیب های ACL در ورزش

/acl-2
مدرسان دکتر مصطفی زارعی، دکتر علیرضا شهاب، رضا نظیری