معلولین

برگزاری دوره توانبخشی ورزش در معلولین جسمی حرکتی

/post-156
برگزارکننده: نمایندگی استان اصفهان

اولین دوره توانبخشی ورزش در معلولین جسمی حرکتی

/post-148
برای نخستین بار پس از بیماری کرونا به صورت حضوری