مدرس: دکتر هومن فتاحی

زمان: جمعه 14 و 21 ابان ماه