سمت: عضو هیات مدیره نمایندگی استان خراسان


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                                    Mohammadreza Mohammadi

ایمیل دانشگاهی:                                                   mr.mohammadi@hsu.ac.ir

ایمیل شخصی:                                                   mohammadi32@yahoo.com


مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع کارشناسی:                دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد:         دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه مقطع دکتری:                    دانشگاه تهران

مرتبه علمی:                                 استادیار

میزان سابقه:                                20 سال


زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی:

 • کمر درد
 • مشکلات اندام تحتانی
 • پاتومکانیک


خلاصه ای از آخرین و مهم ترین فعالیت های پژوهشی:

 1.  وحید سیامکی قریه صفا، محمدرضا محمدی، محسن دماوندی. "مقایسه اثر چهار و شش هفته تمرینات عصبی-عضلانی بر بهبود راستای زانوی دانشجویان پسر در هنگام فرود" فصلنامه علمی-پژوهشی (ISC) طب توانبخشی، دوره 9، شماره 2، تابستان 99، صفحات 276-266.
 2. کاظم نوروزي، رضا مهدوي نژاد، محمدرضا محمدي، امیرشهریار آریامنش. "اثر تمرینهاي عصبی-عضلانی ناحیۀ مرکزي و ران بر حس وضعیت مفصل زانو و تعادل ایستاي ورزشکاران مرد با بازسازي رباط صلیبی قدامی" نشریه علمی – پژوهشی (ISC) مطالعات طب ورزشی، دوره 11، شماره 25، بهار و تابستان 98، صفحات 126-109.
 3. انسیه سادات مهاجران، ناهید خوشرفتار یزدی، محمدرضا محمدی. "تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبه" نشریه علمی-پژوهشی (ISC) پژوهش در توانبخشی ورزشی، دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 96، صفحات 74-67.
 4. فوزیه زاهدپور، محمدرضا محمدی، محسن دماوندی، ژیلا آگاه. "تأثیر تمرینات ورزشی ثبات ¬مرکزی بر لوردوز و کمردرد بعداز زایمان در زنان نخست¬زا" نشریه علمی-پژوهشی (ISC) زنان، مامایی و نازایی ایران. دوره 20، شماره 3، خرداد 1396، صفحات 97-89. (نمایه در Scopus).
 5. محمدرضا شهابی کاسب، فاطمه چشمی، زهرا استیری، محمدرضا محمدی، رسول زیدآبادی. "طراحی، ساخت و بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه هوش چندگانه برای ورزشکاران رشته هندبال" نشریه علمی-پژوهشی (ISC) مجله روانشناسی مجله روانشناسی، سال بیست و یکم، شماره 4، زمستان 96، صفحات 463-444.
 6. مهتاب سرتیپزاده، مهتاب معظمی، محمدرضا محمدی. "تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و درد زانوی سالمندان مبتلا به استئوآرتریت زانو" نشریه علمی-پژوهشی (ISC) علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد، دوره 5، شماره 3، پاییز 95، صص 7-17.
 7. محمدرضا محمدی، سعید دقیقه رضایی، "بررسی شیوع، نوع و مکانیسم آسیبهای اسکلتی عضلانی دانشجویان پسر نخبه فوتسال کشور" نشریه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی، دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 94، صص 29-36.
 8. محمدعلی سردار ، مهدی یوسفی، محمدرضا محمدی، مجید سیاح "مطالعه رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی و مزاج ورزشکاران از دیدگاه طب سنتی ایرانی در ورزش های سنگین و سبک" نشریه علمی-پژوهشی (ISC) مجله طب سنتی اسلام و ایران، دوره ۷ - شماره ۲ (تابستان ۶-۱۳۹۵ - شماره پیاپی : ۲۶، صص 201-206.
 9. فرزانه عرفانیان ظروفی، مهتاب معظمی، محمدرضا محمدی. "تأثیر تمرینات مقاومتی با باند الاستیک و درد زنان سالمند دارای آرتروز و واروس زانو" نشریه علمی-پژوهشی (ISC) علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد، دوره 5، شماره 2، تابستان 95، صص 14-24.
 10. محمدرضا محمدی، محمدحسین علیزاده، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، الهام شیرزاد. "تأثیر یک برنامه تمرینی عصبی عضلانی بر عملکرد و راستای سه بعدی در اندام تحتانی مردان هندبالیست در فرود یک پا" نشریه علمی- پژوهشی (ISC) مطالعات طب ورزشی، دوره 6، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1393، صص 13-32.
 11.  Hadi Sadoghi Yazdi, Mehri Sadoghi Yazdi, Mohammad Reza Mohammadi. "A Novel Forgetting Factor Recursive Least Square Algorithm Applied to the Human Motion Analysis". International Journal of Applied Mathematics and Computer Sciences, (June 2009); 5(2): 128-135.
 12. Mohammad Reza Mohammadi, Hadi Sadoghi Yazdi, "Biomechanical Ingredients Measurement: A New Vision-Based Approach" The Engineering of Sport 7. (2008); Vol.(1): 529-537.
 13. محمدرضا محمدی، هادی صدوقی یزدی، زهره حسین پور مطلق. "ساخت نرم افزار تجزیه و تحلیل حرکت در راه رفتن و دویدن"، نشریه علمی- پژوهشی (ISC) پژوهش در علوم ورزشی، سال ششم، شماره 22 ، بهار 1388، صص 155-139.
 14. مرتضی شهبازی مقدم، محمدعلی اصلانخانی، محمدرضا محمدی. "تعیین ارتباط سرعت پرتاب با اندازه های آنتروپومتریکی در هندبال: ارائه یک مدل آماری" نشریه علمی- پژوهشی (ISC) پژوهش در علوم ورزشی ، شماره 2 ، تابستان 1381، صص 55-43.
 15. مرتضی شهبازی مقدم، محمدرضا محمدی. "بررسی رابطه سرعت اولیه پرتاب توپ در شوتهای سه گام، جفت و ثابت هندبال با انداز های آنتروپومتریکی دست برتر مردان تیم ملی جوانان" نشریه علمی- پژوهشی (ISC) المپیک، سال نهم، شماره 3و4 (پیاپی 20)، پاییز و زمستان 1380، صص 83-98.
 16. مجری طرح تحقیقاتی دانشگاه حکیم سبزواری "تجزیه وتحلیل بیومکانیــکی راه رفتن و دویدن در سرعتهای مختلف و ارتباط آن با اندازه های آنتروپو متریکی" .