سمت: دبیر کمیته بین الملل


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                                                                                              Mina Haghighi

ایمیل دانشگاهی:                                                                              minahaghighi@shahroodut.ac.ir

ایمیل شخصی:                                                                                               mina7679@yahoo.com


مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع کارشناسی:              اصفهان

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد:       اصفهان

دانشگاه مقطع دکتری:                  خوارزمی

مرتبه علمی:                               استادیار

میزان سابقه:                              ۲ سال


زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی:

  • کمردرد
  • فاشیا
  • ‌پروتکل های نوین در توانبخشی


خلاصه ای از آخرین و مهم ترین فعالیت های پژوهشی

  • حقیقی م، اسفرجانی ف، مرندی م.(۱۳۸۸) مقایسه اثر 6 هفته تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر میزان پرش عمودی، 40 متر سرعت و کوفتگی عضلانی تأخیری.نشریه علمی – پژوهشی " پژوهش در علوم ورزش". ۲۴(۷).
  • براتی م، شجاع الدین ص، کرمی م، پورغریب شاهی م، حقیقی م. (۱۳۹۶). شناسایی وضعیت مبنا برای مطالعه سونوگرافیک فاشیای توراکولمبار زنان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. ۴۳۳
  • Zameni L, Haghighi M. (2011). The effects of aquatic exercise on pain and postural control in Women with low back pain. International Journal of Sport Studies.1(4).
  • Zamanian F, Haghighi M, et al. (2012) Comparison of the effects of aquatic exercise in shallow and deep water on Postural Control in elderly women with chronic knee Osteoarthritis.Life Science Journal. 9(4).
  • Zamanian F,Haghighi M, et al. (2013). Effects of Balance Training on Muscle Endurance and Balance Performance in Elderly wome. International Journal of Basic Sciences & Applied Research. 2(2).
  • Haghighi M, Hamledari A, Ghasemi Gh. (2020). The Effects of Inspiratory Muscle Training on the thoracic spine curve, Inspiratory Volume and Cardio-Respiratory Endurance in Boys with Hyper-kyphosis. International Journal of health studies. [S.l.], apr. 2020. ISSN 2423-6594. Available at: . Date accessed: 21 nov. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.22100/ijhs.v6i2.739.
  • Naveed Q, Zia ul Haq M, Ahmad H, Naz S, Haghighi M, Hassan I. (2020). ANTHROPOMETRIC, PHYSICAL FITNESS AND KINEMATICS ANALYSIS OF THE JUMP SHOT OF FEMALE HANDBALL PLAYERS - A CASE STUDY OF THE ISLAMIA UNIVERSITY BAHAWALPUR, PAKISTAN, International Journal of Physiotherapy, 3, 3, 126-130.