توانبخشی ورزشی

امضا تفاهم نامه همکاری با نشریه پژوهش در توان بخشی

/hamedan
تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه بوعلی سینا به عنوان صاحب امتیاز نشریه پژوهش در توان بخشی و انجمن