اخبار

حضور کلیه نمایندگی های استانی انجمن در هفتمین جلسه هیئت مدیره

/getting-started
هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی با حضور کلیه اعضای نمایندگی های استانی در روز چهار شنبه مورخ 93/3/22 ساعت 13:00در محل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل جلسه داد.