سمت در انجمن: ریاست انجمن استان اصفهان

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: Gholam ali Ghasemi

ایمیل دانشگاهی: gh.ghasemi@spr.ui.ac.ir

مرتبه علمی: دانشیار