اطلاعات فردی


نام و نام خانوادگی:           مجتبی ابراهیمی ورکیانی 

وضعیت تاهل:                 متاهل 

محل تولد:                      دامغان 

تاریخ تولد:                     1366/12/24

ایمیل دانشگاهی:            m.ebrahimi@ut.ac.ir 


وضعیت تحصیلی


  • مقطع کارشناسی دانشگاه تهران
  • مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

موضوع پایان نامه: همه گیرشناسی آسیب های ورزشی ورزشکاران ایران با استفاده از پایگاه اطلاعاتی فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران : 21 رشته در سال های 90-1388 اساتید راهنما و مشاور : جناب آقای دکتر علیزاده و جناب آقای دکتر پورکاظمی

  • مقطع دکتری دانشگاه تهران 

موضوع رساله: طراحی و اجرای آزمایشی سیستم جامع نظارت بر آسیب های ورزشی و مقایسه با سامانه ثبت آسیب های ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی استاد راهنما: جناب آقای دکتر علیزاده