انجمن غرب کشور

آموزش استانداردسازی گزارش تحقیقی در مطالعات کارآزمایی بالینی

/post-114
برگزار کننده: انجمن نمایندگی غرب کشور (با ریاست دکتر علی یلفانی)

کارگاه آموزش کابردی تیپینگ

/taping
برگزار کننده: انجمن حرکات اصلاحی نمایندگی غرب کشور