ارومیه

نشست تخصصی انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

/post-121
در دومین همایش ملی علوم ورزشی در دانشگاه ارومیه