دکتر حسن دانشمندی رئیس انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران پیرامون موضع گیریها و حملات اخیر به رشته آسبب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی، فارغ التحصیلان و متخصصان شریف آن طی نامه ای مواردی را خدمت آقای دکتر شریعتی نیاسر معاونت آموزشی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری بیان کردند. نامه مذکور به شرح زیر می باشد.