اولین نشست کارآفرینی در آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در تاریخ 95/11/3 با همکاری انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و پژوهشگاه علوم ورزشی در سالن همایش های وازارت علوم ، تحقیقات و فناوری با حضور اعضای هیئت علمی این رشته در دانشگاه و مراکز آموزش عالی برگزار شد. 

این نشست با سخنان آقای دکتر حسن دانشمندی رئیس انجمن و خیرمقدم به کلیه شرکت کنندگان آغاز به کار کرد و در ادامه گزارشی از عملکرد انجمن در طی سال جاری توسط آقای دکتر فریبرز هوانلو دبیر انجمن به سمع و نظر عموم رسید.

بر اساس برنامه نشست ابتدا آقای دکتر محمد کاظمی دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در خصوص رویکرد های نوین در کارآفرینی ورزشی به ایراد سخنرانی پرداخت.

در بخش دوم تعدادی از همکاران تجارب خود را در خصوص کارآفرینی و راه اندازی مراکز در سطح استان های محل خدمت و فرصت ها و تهدیدهای موجود در سر راه این گونه فعالیت ارائه نمودند و در ادامه نیز بحث و تبادل نظر در این خصوص از سوی کلیه شرکت کنندگان انجام شد و در پایان نیز یک جمع بندی از مطالب ارائه شده در طول نشست و نیز نظرات و پیشنهادات ارائه شده از سوی دیگر اعضای هیئت علمی از سوی دبیر انجمن قرائت شد.