در جریان دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی که از سوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در سالن همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید نشست مشترکی به پیشنهاد انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در روز چهارشنبه موخ 6 /2/96 تشکیل گردید 

در این نشست که با حضور آقایان دکتر حسن دانشمندی و فریبرز هوانلو رئیس و دبیر انجمن به همراه دکتر نوروزی و دکتر سیف رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال برگزار شد. 

 موضوع اصلی بررسی چالش ها و مشکلات حاضر در سر راه فعالیت متخصصان رشته آسیب شناسی و نیز چگونگی نحوه همکاری این گروه از متخصصان در کنار متخصصان پزشکی ورزشی و فیزیوترایست ها و در نهایت راهکارهای پیشنهادی برای مرتفع نمودن موانع مذکور بود ، که در پایان جلسه و بر اساس پیشنهادات ارائه شده از سوی مهمان و دیگر  حضار جلسه مقرر شد تا کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان انجمن های آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، پزشکی ورزشی و فیزیوتراپی و با نقش محوری فدراسیون پزشکی ورزشی و نظارت مستقیم آقای دکتری نورزی ریاست فدراسیون تشکیل و در طی جلسات متعدد مقدمات لازم برای ایجاد بستری مناسب   و در نهایت تدوین یک چارچوب کاری مشخص اقدام شود.