تفاهم نامه همکاری مشترک میان انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران و فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلانی ایران امضاء شد. 

به گزارش  مسئول انجمن آسیب شناسی  ورزشی و حرکات اصلاحی ایران این تفاهم نامه به منظور همکاری مؤثرتر میان انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و فدراسیون پزشکی ورزشی برای استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانایی های کاربردی علمی ، پژوهشی و آموزشی منعقد  گردید.

براین اساس؛  توسعه و بهبود شرایط کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی ، آموزشی و اجرایی مشترک در تمام زمینه های آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مرتبط با اهداف فدراسیون و انجمن با استفاده از ظرفیت ها و توانایی های موجود براساس ضوابط و دستورالعمل های طرفین به عنوان هدف اصلی این تفاهم نامه عنوان شده است.