نشست تخصصی مشترک بین اعضای هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ،  انجمن پزشکی ورزشی و فدراسیون پزشکی ورزشی در دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶