کارگاه آنلاین

توانبخشی و پیش توانبخشی نوین در آسیب های ورزشی

/pre-rehabilitation
برگزار کننده: نمایندگی غرب کشور

آموزش استانداردسازی گزارش تحقیقی در مطالعات کارآزمایی بالینی

/post-114
برگزار کننده: انجمن نمایندگی غرب کشور (با ریاست دکتر علی یلفانی)