سمت: دبیر اجرایی انجمن


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                                  fariborz hovanlo

ایمیل دانشگاهی:                                     f_hovanloo@sbu.ac.ir